Bộ máy tổ chức BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng

1. Đ/c Nguyễn Tiến Sơn  - Trưởng BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
2. Đ/c Chu Thanh Hoài - Phó trưởng BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
3. Đ/c Trần Thị Thu Tình - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
4. Đ/c Trần Thị Nga - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
5. Đ/c Nguyễn Công Nguyên - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
6. Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
7. Đ/c Đặng Quốc Vũ - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
8. Đ/c Nguyễn Thị Phượng - Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
9. Đ/c Lê Thị Lân -  Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.
1O. Đ/c Nguyễn Công Thuận -  Cán bộ BQL Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng.

Tác giả bài viết: BQL khu tưởng niệm Lý Tự Trọng